Aflaki nahi hai

Tera andesha aye aflaki nahi hai
Teri parvaz lolaki nahi hai

Ya mana asal shahenii hai teri
Teri ankhon main bebaki nahi hai