Ab Srilanka ki baari hai

Jeet chukay ham her jang
Ab yeh bazi bhi hamari hai
Pakistan ko maar chukay
Ab Srilanka ki baari hai