Qabool t0 us ki bhi hoti hai

DUA to dil se maangi jati hai, zabaa’n se nahi

Qabool t0 us ki bhi hoti hai jis ki zabaa’n nahi hoti