Main tum say dukhi tum mujh say

Tum chandar mukhi main sooraj mukhi..Main tum say dukhi tum mujh say dukhi..Tum chut per jao aur chalang lagao…Phir main bhe sukhi aur tum bhe sukhi