Hum Khush Khayal Log Abhi Tak

Manzelai’n Tou Khush Nasibo’n mein
Taqseem Ho Chuki

Hum Khush Khayal Log Abhi Tak Safar Mein
Hain