Milney julney main ki kami pehley

Us ne mehsoos bhi na honey diya
Yun kahani ka rukh moor diya
Milney julney main ki kami pehley
Phir rafta rafta hamein hi choor dya

Advertisement