Uss Pe Jachti Hai Hayaa Bhi

Usko Sajne Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahin

Uss Pe Jachti Hai Hayaa Bhi Kisi Zewar Ki Tarah