Apke chere par kya sweet smile hai,haath mein kya rapchik mobile hai, mobile mein sms ki kya jakaas file hai ,phir sms nahin karte ,yeh kya bhav khane ki style hai.

By admin