Insha, na Faiz hai

Na meh-jabinon se rabt hai,
Na shohraton ka khabt hai,
Woh Ranjha, na Qais hai,
Insha, na Faiz hai,
Woh paikar-e-ikhlaas hai,
Wafaa duaa or aas hai,
Woh shakhs khud-shanas hai,

Comments are closed.