Laksh divyani ujalali nisha ghevuni navi umed, Navi asha hotil purna manatil sarva iccha, Diwalichya tumhala khup khup shubheccha… * * * Happy Diwali * * *

By admin